Tìm thấy 21 kết quả

Ban Thường Vụ

Hà Nội

Ông Phanxico xavie Trần Văn Tám - Chủ tịch HĐMV - 0986602593

CĐ Mẹ Mân Côi

Thành phố Hà Nội

0935265566

Ban Tâm Linh

Hà Nội

Ông Gioan Nguyễn Xuân Chức - Trưởng Ban - 0395836671

Ban Liên Kết

Hà Nội

Ông VinhSơn Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Ban - 0912751865

Ban Tông Đồ

Hà Nội

Ông Phanxico Trần Văn Tôn - Trưởng Ban - 0397138841

Ban Trật Tự

Hà Nội

Ông Tôma Trần Văn Quân - Trưởng Ban - 0344151215

Ban Hậu Cần

Hà Nội

Ông Tôma Trần Văn Quân - Trưởng Ban - 0344151215

Ban Thể Thao

Hà Nội

Ông Đaminh Trần Văn Dũng - Trưởng Ban - 0912777242

Ca Đoàn Phanxico Asisi

Hà Nội

Ông Vicente Đỗ Kim Thành - Trưởng Ban - 0979763840